Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro e-shop vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Zuzana Stojanovska Řehová IČ 04746969) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. je její nedílnou součástí.
Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě.

Předmětem smlouvy je zboží rychlé spotřeby.

Minimální trvanlivost zboží:

  • Cukroví - je 30 dnů ode dne výroby, datum výroby je na zboží vždy uveden.

  • Ostatní: klasické zákusky, mini zákusky, mini zákusky bez lepku, dorty bez lepku, domácí moučníky, koláčky, chlebíčky, listové slánky, dorty - je 48 hodin od data výroby, datum výroby je vždy uveden na informativní kartě u každého zboží. Chlebíčky, slané dorty do 24 hodin od data výroby. Marcipánové figurky  - 14 dní od data výroby.

Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Po obdržení objednávky je zákazníkovi zasláno automaticky její potvrzení. Kupní smlouva vzniká převzetím zboží zákazníkem.

Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně e-mailem. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny a převzetí zboží zákazníkem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Platební podmínky

Zboží může kupující uhradit následujícím způsobem:

  1. předem:
    •  bezhotovostním převodem na účet prodávajícího- je třeba zaslat e-mailem potvrzení o platbě (např. kopii příkazu k úhradě)

Kupní cena je považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za zboží na běžný účet prodávajícího vedený u RF banky, č.ú.: 4647546475/5500 s uvedením variabilního symbolu, kterým je přidělené číslo objednávky.

Platba kupní ceny bezhotovostním převodem na účet musí být provedena v den objednání objednávky. V případě placení bezhotovostní formou je potřeba poslat e-mailem na adresu:

info@cukrarstvirehova.cz prodávajícímu potvrzení o provedení platby.

V případě nedodržení těchto platebních podmínek, bude objednávka stornována, považována za neplatnou a objednávka nebude připravována.

Cena balného:

K ceně ostatního zboží (klasické zákusky, mini zákusky, mini zákusky bez lepku, dorty bez lepku, domácí moučníky, koláčky, chlebíčky, listové slánky, chlebíčky, slané dorty..) je připočítána cena balného +45,- Kč (dortová krabice, dortová krajka, potravinářská krabice, stuha aj.).

 

Dodání zboží

Místem plnění je vždy prodejna prodávajícího. Dodání zboží se uskutečňuje osobním převzetím na prodejně.

Objednané zboží je dodáváno:

  1. osobním převzetím na prodejně prodávajícího

Způsob převzetí zboží zvolí a vyznačí kupující v elektronické objednávce.

Osobní převzetí na prodejně

Osobního převzetí zboží na prodejně vyznačí kupující v objednávce datum, kdy si zboží převezme. Takto označená objednávka a platba (viz výše) bude připravena k osobnímu převzetí na prodejně. Při osobním odběru zboží v prodejně je obsluha prodávajícího oprávněna požádat kupujícího o prokázání zaplacení zboží za účelem kontroly.


Vánoční cukroví pro rok 2018

Objednávky určené k osobnímu převzetí, budou prodávajícím připraveny k převzetí od 15. prosince 2018, vždy ke konkrétnímu datu uvedenému v elektronické objednávce.

Cenu za Vánoční cukroví je potřeba uhradit bezhotovostně celou nejpozději do 48 h ode dne potvrzení objednávky.

Závěrečná ustanovení

Prodávající garantuje kvalitu zboží a splnění všech potravinářských a souvisejících norem vztahujících se k danému typu výrobku ke dni předání zboží kupujícímu, tj. ke dni převzetí zboží v prodejně prodávajícího nebo ke dni předání zboží k přepravě dopravci.
Prodávající neodpovídá za vady zboží prokazatelně způsobené nevhodným zacházením při přepravě zboží.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Za písemnou dohodu se považuje i dohoda prostřednictvím prostředků elektronické komunikace. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně poštovného, balného a dopravy) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

V Ostravě, dne 02.01.2018

Praktické informace:

Číslo účtu prodávajícího: 4647546475/5500 , Variabilní symbol: číslo objednávky

E-mail: info@cukrarstvirehova.cz

 

Informace k ochraně osobních údajů (GDPR)

Informujeme zákazníky, že naše cukrářství & culinary převezme od Vás Vaše osobní údaje, konkrétně příjmení (případně i jméno), které uvedete v objednávce, a telefonní číslo nebo elektronickou adresu, pouze při převzetí objednávky a tyto údaje využíváme pouze za účelem splnění Vaší objednávky, případně pro upřesnění detailů Vaší objednávky. Tyto Vaše údaje uchováváme pouze po dobu než je objednávka předána a  Vámi převzata a tím splněna. Poté Vaše údaje likvidujeme a vymazáváme. Z naší strany nedochází k žádnému zpracovávání Vašich osobních údajů, jsme cukrárna & culinary, raději pečeme a vaříme dobroty!Aktuality - co se u nás děje